Disclaimer

Disclaimer

Overeenkomst


MSCM De Pijl vzw

MSC De Pijl vzw, hierna De Pijl genoemd, is een vereniging met als doel het promoten van de minatuurspoorhobby in al haar facetten met inbegrip haar belangstelling voor het grootbedrijf. (BS 28/09/2004)

Aansprakelijkheid van De Pijl

De Pijl besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan De Pijl niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal De Pijl de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de site via de “Contact” sectie. De Pijl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke fouten die op de website zouden voorkomen. Ze geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan de De Pijl bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. De Pijl wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. De Pijl mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat De Pijl de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe ideeën op haar website.

Links naar websites beheerd door derden

De website De Pijl bevatten links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. De Pijl controleert deze websites en de informatie die zich dan erop bevindt niet. De Pijl kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat De Pijl en de uitbaters van deze websites op de één of andere manier samenwerken of dat De Pijl de informatie op deze websites goedgekeurd heeft. Vanzelfsprekend is De Pijl niet verantwoordelijk voor eventuele schendingen van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer door derden waarnaar wordt verwezen.

Links naar de website De Pijl

Natuurlijk mag je op je eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de website De Pijl. We appreciëren het als je ons hiervoor op voorhand contacteert via de “Contact” sectie.

Gebruik van teksten

De teksten op de website De Pijl zijn vrij kopieerbaar mits bronvermelding naar De Pijl en desgevallend ook naar de vermelde auteur. Het gebruik ervan is volledig vrij, op voorwaarde dat je de bron vermeldt. Als je bij het citeren wijzigingen in de teksten aanbrengt, moet je dit eveneens vermelden. (zie ook wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten).

Geschillen

Deze on-lineovereenkomst in deze disclaimer en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Mechelen, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Cookies


De website van MSC De Pijl maakt gebruikt van cookies voor het bijhouden van statistieken over het aantal bezoekers en andere zaken. Door gebruik te maken van deze website staat u toe dat deze website cookies gebruikt bij uw bezoek.

CSS3 & HTML5


Deze website is gebouwd op basis van CSS3 en HTML5 volgens de W3C standaard met behulp van het W3.CSS framework.